Βασική αρχή και δέσμευση της Διοίκησης της δρω, αλλά και προσπάθεια κάθε στελέχους της, είναι να παρέχει στους πελάτες της εταιρίας αξιόπιστες και δημιουργικές υπηρεσίες, οι οποίες καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τους και βρίσκονται σε πλήρη συμμόρφωση προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Για να πετύχουμε τα παραπάνω, έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο ικανοποιεί, πλήρως, τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, βάσει των απαιτήσεων του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2015 ενώ παράλληλα η δρω είναι πιστοποιημένη και με το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001:2007 για την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία, παρέχοντας όλους τους αναγκαίους πόρους για τη λειτουργία τους. Η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των Συστημάτων αποτελεί βασική μας δέσμευση.

Η Διοίκηση της εταιρίας, μέσω των τακτικών και έκτακτων συσκέψεων που έχει καθιερώσει για την ανασκόπηση των Συστημάτων, θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους για τη βελτίωση της  Ποιότητας, συνεπείς με την παρούσα Πολιτική, δεσμεύεται να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνει υψηλές Περιβαλλοντικές επιδόσεις ενώ αναγνωρίζει ότι η πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των ευθυνών της εταιρίας,  προσαρμόζοντας διαρκώς, τη χρήση κατάλληλων δεικτών, ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια και η αποτελεσματικότητά τους. Παράλληλα, ανασκοπεί την καταλληλότητα και, εφόσον απαιτείται, αναθεωρεί τις παρούσες Πολιτικές, ώστε να παραμένει πάντα επίκαιρη και να συμβαδίζει με τις εκάστοτε λειτουργικές, τεχνολογικές και νομοθετικές εξελίξεις και διατάξεις.