⇑ Απόκρυψη εικόνας
Διασφάλιση Ποιότητας

Βασική αρχή και δέσμευση της Διοίκησης της δρω, αλλά και προσπάθεια κάθε στελέχους της, είναι να παρέχει στους πελάτες της εταιρίας αξιόπιστες και δημιουργικές υπηρεσίες, οι οποίες καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τους και βρίσκονται σε πλήρη συμμόρφωση προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.


Για να πετύχουμε τα παραπάνω, έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο ικανοποιεί, πλήρως, τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2008 και παρέχουμε όλους τους αναγκαίους πόρους για τη λειτουργία του. Η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος αποτελεί βασική μας δέσμευση.


Η Διοίκηση της εταιρίας, μέσω των τακτικών και έκτακτων συσκέψεων που έχει καθιερώσει για την ανασκόπηση του Συστήματος, θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους για τη βελτίωση της  ποιότητας, συνεπείς με την παρούσα Πολιτική, τους οποίους παρακολουθεί και προσαρμόζει διαρκώς, με χρήση κατάλληλων δεικτών, ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια και η αποτελεσματικότητά τους. Παράλληλα, ανασκοπεί την καταλληλότητα και, εφόσον απαιτείται, αναθεωρεί την παρούσα Πολιτική, ώστε να παραμένει πάντα επίκαιρη και να συμβαδίζει με τις εκάστοτε λειτουργικές, τεχνολογικές και νομοθετικές εξελίξεις.

Γενικοί στόχοι από την εφαρμογή του Συστήματος είναι:


• η δημιουργία σταθερών, μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μας, με γνώμονα το κοινό όφελος,

• η επιλογή κατάλληλων ανθρώπων, τεχνικών πόρων και μεθοδολογιών, ώστε να αυξάνεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η ικανοποίηση των πελατών μας,

• η διαρκής επένδυση στην ανάπτυξη δημιουργικών ομαδικών δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για διεύρυνση του πελατολογίου μας,

• η αξιόπιστη και έγκαιρη υλοποίηση των εργασιών μας, εντός των προδιαγεγραμμένων ορίων χρόνου και κόστους.


Για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης, θεωρείται απαραίτητη η εμπλοκή όλων των εργαζομένων και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών, από το σύνολο του προσωπικού. Η δυνατότητα έκφρασης του προσωπικού και η υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων βελτίωσης θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη βελτίωση της λειτουργίας μας, αλλά και για την ενδυνάμωση του πνεύματος συμμετοχής και συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η δρω εκπαιδεύει συνεχώς το προσωπικό της, συμπεριλαμβάνοντας όλους τους εργαζόμενους σε ένα μόνιμο κύκλο συνεχούς βελτίωσης, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στα αιτήματα και τις προσδοκίες των πελατών, των προμηθευτών, των συνεργατών και όλων, ανεξαιρέτως, των εμπλεκόμενων στη λειτουργία μας φορέων.


Με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού μας, των συνεργατών και των πελατών μας, η παρούσα Πολιτική, αλλά και οι αναλύσεις των ποιοτικών επιδόσεών μας, κοινοποιούνται και είναι διαθέσιμες σε όλους τους ενδιαφερόμενους, μέσω της ανάρτησής τους σε εμφανή σημεία εντός της εταιρίας, ενώ παράλληλα, ζητείται η άποψή τους, αναφορικά με τις επιδόσεις μας στους προαναφερθέντες τομείς, μέσω ερωτηματολογίων, που αποστέλλονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.


Πέμπτη 28/01/2010

Πίσω
dro.gr 2010 © All Rights Reserved δρω - διοργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων